Các trường MG, phỏ thông tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 21/02/2021